Leder for Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slik vedtak:

Leder for Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for busstrasé Oddan-Høgåsen, planID 2019007 ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000 i A1, merket Bodø kommune datert 26.2.2020, bestemmelser datert 26.2.2020, og planbeskrivelse datert 26.2.2020.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Planområdet er todelt. Den sørlige delen strekker seg fra Oddan til Høgåsen mens den nordlige delen omfatter areal rundt Skytjelvveien ved gamle Tverlandet skole.

Hensikten med planarbeidet er å regulere en ny bussvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen, samt fire nye bussholdeplasser. Som en del av prosjektet skal det bygges fortau langs Bjørnhaugen og Lahaugen og gang- og sykkelvei parallelt med bussveien (mellom Bjørnhaugen og Lahaugen). Planen legger videre til rette for etablering av ny snuplass for buss ved gamle Tverlandet skole.

Bakgrunnen er ønske om bedre kollektivdekning på Tverlandet tettsted. Forslagsstiller er Bodø kommune, men planen er initiert av Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtransport. Planen er utarbeidet av Bodø kommune ved Byutvikling.

Planlagt informasjonsmøte 18.mars i forbindelse med høringen avlyses i henhold til korona-restriksjoner for Bodø kommune. For mer informasjon se egen nyhetssak om dette her.

Uttalelser/merknader til forslaget, merket 2019/3495, sendes skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp 15.4.2020.

Saksbehandler på Byplan er Svana Hollum, svana.kristin.hollum@bodo.kommune.no og Ingvild Gabrielsen, ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.