Planområdet ligger på Plassmyra, vest for Lufthavnmuseet og nord-øst for dagens rullebane. Forslagsstiller er Sulland Eiendom as. Plankonsulent er Boarch arkitekter a.s.

Planen legger til rette for utbygging av området til formålene forretning/industri. Forretning skal være transport- eller lagerkrevende virksomhet som ikke er kundeintensiv. Det tenkes bygg på på to etasjer med gesimshøyde på 7,1 meter. Det skal være bilforretning. Kontorer og verksted tillates, men skal være underordnet salg av biler. 

Dokumenter som tilhører saken kan lastes ned i menyen til høyre. Dokumenter vil også være tilgjengelig på servicetorget, Rådhuset og på Stormen bibliotek.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon kan det tas kontakt med saksbehandler, Byplan, Bodø kommune. Saksbehandler er Stian Aase; stian.aase@bodo.kommune.no; tlf: 979 63 168.

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2019/252 og sendes: Bodø kommune, postboks 319 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 14. desember 2019