Leder Byutvikling har vedtatt å legge forslag til endring av planen ut til begrenset høring.

«Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for Ursetvika hyttefelt, del av gnr. 32 og 33, planID 916, ut til begrenset høring.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.»

Da Skjerstad kommune og Bodø kommune ble slått sammen endret eiendommene gnr, men planens tittel endres ikke. Endringen berører deler av gnr. 232 i Bodø kommune.

Hensikten med endringen er å sikre at det ikke bygges ut i område som er registrert som svært viktig beitemark i naturbase. Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre. Endringer i bestemmelsene har gul markering.

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Plan, Marit Lunde, tlf 75 55 53 72, epost marit.lunde@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader merkes med saksnummer 2020/6474 og sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er 30.12.2020.