Leder Byutvikling har med hjemmel i delegasjonsreglementet til Bodø kommune fattet vedtak om å legge planforslaget til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Norconsult AS på Vegne av Moloveien 20 AS.

Vedtak

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av Reguleringsplan for Nerbyen, sentrum ut til begrenset høring. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd.

Hensikt

Hensikten med planendringen er å hjemle dispensasjoner som ble gitt i 2020. Planendringen gjelder følgende bestemmelser:

  • § 2.1 Plankrav
  • § 2.4 Byggehøyder
  • § 2.5 Grad av utnytting
  • § 4.2 Arealformål

Planendringen legger også til rette for bygging av bod/oppholdsrom og platting på taket av eksisterende leilghet. 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Stian Aase, e-post Stian.aase@bodo.kommune.no. 

Eventuelle merknader sendes til Bodø kommune, Byutvikling, postboks 319, 8001 Bodø, eller Postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2023/217.

Høringsfristen er 29. juni 2023.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l. finnes dokumenter i menyen under.