Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

VEDTAK

Leder byutvikling vedtar å legge forslag til endring, etter forenklet prosess, av detaljregulering for Kjellmyra, planID 2408, ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14

Planen legger til rette for å etablere snuplass for linje 2 slik at linjen kan vendes nærme ny endeholdeplass når den nye linjestrukturen innføres. Planen legger samtidig til rette for reetablering av parkeringsplasser felt 17 har reservert på regulert, stadfesting av eksisterende parkeringsplasser vest for felt 17 og etablering av fortau og gang- og sykkelvei for å bedre situasjonen for myke trafikanter. 

Planen rydder samtidig opp i en uoversiktlig trafikksituasjon. Fjerning av parkeringsplasser bedrer sikten betraktlig inn i krysset og tiltaket bidrar til å stramme opp krysset. 

Spørsmål angående saken kan rettes til saksbehandler Stian Aase; stian.aase@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader merkes med saksnummer 2019/9884 og sendes postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø.

Frist for å uttalelse/merknad til saken settes til 16 februar 2021.

Dokumenter tilhørende saken er tilgjengelig i menyen til høyre.