Bodø kommune har mottatt søknad om endring av bestemmelsene i planen. Søknaden er sendt inn av Norconsult på vegne av Molobyen Utvikling AS.

Områdereguleringsplanen ble vedtatt 28.10.2021. I forbindelse med søknad om utfylling i tråd med bestemmelser i planen ble det avdekket at det ikke står under plankrav-bestemmelsen i områdeplanen at sjøfylling kan gjennomføres uten ytterligere detaljregulering. Dette har vært intensjonen, men er altså ikke kommet med i bestemmelsen. En ønsker derfor å få dette inn i bestemmelsen for å unngå uklarheter knyttet til plankrav for utfylling i sjø og klargjøring av byggetomter.

Konkret innebærer endringen å legge inn et tillegg i bestemmelsenes paragraf 3. Krav om detaljregulering og opparbeidelse av infrastruktur om at utfylling i sjø kan gjennomføres uten ytterligere detaljregulering innen relevante felt i planområdet.

Endringen vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, gå ut over hovedrammene i planen eller berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Bodø kommune mener derfor at endringen kan gjøres etter plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd. Endringen sendes på begrenset høring til berørte myndigheter, berørte grunneiere og festere samt andre brukere av området.
Uttalelser merkes med saksnummer 2017/4829 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.


Frist for innsending av uttalelser/merknader er satt til 5. april 2024.