Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

 VEDTAK  

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av bebyggelsesplan for del av Oksebakken-Bremnes ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan – og bygningslovens § 12 – 14

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig på kommunens nettside: www.bodo.kommune.no/arealplaner 

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2021/620 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 08.05.2021.

 

Denne saken er avsluttet og endringen gikk ikke videre etter høring.