Leder for Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet følgende vedtak:

Vedtak
Forslag til endring av områderegulering av Ny lufthavn, Bodø legges ut til offentlig ettersyn og sendes på begrenset høring. Planforslaget er vist på plankart med PlanID 2017017 datert 07.03.2023, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.03.2023. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd

Hensikten med endringen er å legge inn byggegrense i plankartet med tilhørende planbestemmelse. Byggegrensen baserer seg på senere vedtatt «Helhetsplan for fullt utbygget lufthavn» fra Avinors forprosjekt. Planendringen skal også sørge for forutsigbarhet i søknader om tiltak tilhørende fremtidig lufthavn, spesielt når det gjelder tiltak i 100-metersbeltet fra sjø. Frist for å uttale seg er 28.03.2023.

Avinor har sendt inn søknad om å endre vedtatt områderegulering av Ny lufthavn, Bodø Plan-ID2017017 (vedtatt 2019). Byutvikling vurderer at endringene ikke tilsidesetter hovedhensikten med planen, og at endringene kan behandles innenfor rammene av pbl. §12-14 andre ledd: En forenklet prosess med høring av berørte parter og vedtak i kommunens Plan- og miljøutvalg.

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2023/1098 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig i menyen på denne siden.

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 28.03.2023.