I perioden 2014 – 2019 ble det innen idrett, friluftsliv og nærmiljø i Bodø kommune gjort investeringer for ca. kr 417 mill. De største løftene har vært realiseringen av Bankgata flerbrukshall, basis- og turnhall i Mørkvedlia, Helligvær all-aktivitetshus, kunstgressbaner på Aspmyra, Saltstraumen, Rønvik og Saltvern skoler (2), alpinanleggene Vestvatn og Skarmoen, oppgradering av sti- og lysløypenettet med bl.a. Keiserstien og Soløyvatnet rundt, samt oppgradering av noen skolegårder og barnehager.

En viktig felles faktor ved realisering av disse prosjektene har vært godt samarbeid rundt gjennomføring og finansiering. Bedre kvalitet på anlegg og i områder har medført økt bruk.

I forbindelse med ny plan for 2019 – 2022 er det mottatt 201 innspill fra 39 forskjellige organisasjoner. Alle innspill på tilretteleggingstiltak med kostnad over kr 50.000,- er vurdert. Tiltak med kostnadsramme under dette ivaretas gjennom ordinær drift eller gjennom årlig politisk behandling av tilskudd. Antall innspill viser et stort engasjement for idrett og friluftsliv. Mange ønsker tilrettelegging og anlegg.

Bodø kommunes visjon for fagfeltet: Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle.

Hovedmål: Alle, særlig barn og unge, skal ha mulighet til å delta i idrett, benytte Bodøs mange idrettsanlegg og ha tilgang til nære turområder. 

Denne målsettingen er ikke et uttrykk for at alle målområder og grupper er like viktige, og at kommunen påtar seg et ansvar for å tilrettelegge for alle typer særinteresser uavhengig av behov. Barn og ungdom 6-19 år, personer med nedsatt funksjonsevne og lite aktive grupper er de viktigste målgruppene. Det er kommunens oppgave å foreta slike prioriteringer.

Befolkningsveksten med påfølgende byfortetting gjør det nødvendig å sikre arealer til idrett- og friluftslivsformål. Ytterligere samlokalisering og flerbruk av anlegg og områder aktualiseres. Gode og trygge forbindelseslinjer og sti- og løypenett må sikres sammen med arealer for idrett og friluftsliv.

De mange innspillene gjør det ikke realistisk å innfri alles ønsker. Samarbeid med private/ andre vil være viktig og i mange tilfeller avgjørende for realisering. Ved prioritering av anleggstiltak foreslås følgende føringer:

  1. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet
  2. Nærmiljøanlegg - for egenorganisert aktivitet
  3. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter
  4. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning
  5. Tilrettelegging for store arrangement
  6. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc.)