Herved foreligger Bodø kommunes plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2023. Den omfatter en prioritert handlingsplan for de fire neste årene, samt en langsiktig del fram mot 2030. Planen avløser tidligere kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2014 – 2017.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Det krever aktiv samfunnsplanlegging for å ivareta disse interessene i arealforvaltningen, og for å få til en hensiktsmessig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. Gjennom denne planen skal området bli gjenstand for tydeligere behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.

Bodø kommune samarbeider med mange aktører for at flest mulig skal få utøve, delta i og oppleve idrett og friluftsliv. Tilgjengelige idrettsanlegg og friluftsområder er en viktig premiss. Den fysiske aktiviteten skjer både gjennom organisert og egenorganisert aktivitet, og dugnadsinnsatsen som legges ned har en enorm verdi.

Gjennom foreliggende plan ønsker Bodø kommune å bidra til videreutvikling av aktivitet, anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017 er utarbeidet av kulturkontorets seksjon for idrett og friluft:

  • Lars Bang
  • Gudrun Hagen
  • Aviâja Kleist
  • Rune Lund Sommerseth

Prosjektgruppen har hatt god bistand underveis fra bl.a. flere kommunale fagkontorer, Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum. Vi takker alle som har bidratt med muntlige og skriftlige innspill til planen.

Styringsgruppen, Bodø 25. oktober 2018

Rolf Kåre Jensen, rådmann, Arne Øvsthus, kommunaldirektør, Arne Vinje, kultursjef