Det er denne planens oppgave å synliggjøre behov som foreligger, uavhengig av Bodø kommunes økonomi. Bystyret kan velge å gi anlegg på uprioritert handlingsplan finansiering gjennom budsjettvedtak, og på den måten flytte prosjekter opp på prioritert plass. Det forutsettes at også de øvrige formelle forhold er i orden.

Bodø kommune samordner og fremmer årlig søknader om statlige spillemidler på vegne av private og kommunen. Dette gjelder for nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg, idrettsanlegg og rehabilitering av disse. Prioritering av søknadene er delegert til Oppvekst- og kulturkomiteen. I etterkant av komiteens behandling, sendes søknadene til fylkeskommunen for behandling og prioritering av midler. Fylkeskommunen har gjerne sin fordeling årlig i juni.

Det er en forutsetning at alle anlegg som det skal søkes om statlige spillemidler til, skal være omtalt i gjeldende plan for idrett og friluftsliv.

Handlingsplanen skal rulleres årlig slik at uprioriterte anlegg kan rulleres inn på den prioriterte handlingsplanen. Nye nærmiljøanlegg kan rulleres inn årlig uavhengig om de står i noen av handlingsplanene. Ordinære anlegg som ikke står i handlingsplanene, vil ikke være berettiget å søke spillemidler i planperioden.

Anlegg som ikke har skissert finansieringsløsning, eiendomsavklaring, tydelig prosjekteier eller andre nødvendige opplysninger, settes på uprioritert handlingsplan 2019 - 2030. Der prosjekteier ikke har estimert tidsramme og kostnadsoverslag, har Kulturkontoret gjort det. Estimatene må kvalitetssikres før prosjektene vurderes igangsatt.

Pr. mai 2018 forelå det 201 innspill fra 39 lag og foreninger, selskaper, foretak, skoler, kommunale virksomheter, andre offentlige instanser og privatpersoner. Mindre tiltak under ca. kr 50 000,- er ikke tatt med, - de ivaretas gjennom ordinær drift eller gjennom politisk behandling av tilskuddssaker. Ikke alle innspill gjelder fullverdige anlegg. Innspillene går også på mindre tilretteleggingstiltak, støtteanlegg i eksisterende anlegg og tilgang til eksisterende anlegg.

Prioritert handlingsplan

På prioritert plass er kun de anlegg som har de vesentligste formelle forhold på plass. Det vil si en tydelig prosjekteier, avklart økonomi med detaljert kostnadskalkyle og finansieringsløsning, avtale om eie eller leie av grunn/ eiendom, plan for drift og vedlikehold, med mer. Mangler slike vesentlige opplysninger må prosjektene «modnes»/arbeides mer med, og det er naturlig at de plasseres uprioritert. Rekkefølgen i handlingsplanen for 2020 – 2023 samsvarer med finansieringen i økonomiplanen.

Prioritert handlingsplan ble rullert i Samfunnsutvalgets møte 23. november 2022:

Uprioritert handlingsplan

Bystyret kan velge å gi anlegg på uprioritert handlingsplan finansiering gjennom budsjettvedtak, og på den måten flytte prosjekter opp på prioritert plass. Det forutsettes at også de øvrige formelle forhold er i orden. Tiltak på uprioritert handlingsplan kan flyttes opp på prioritert handlingsplan ved årlig rullering av handlingsplanene. Tiltakene er sortert alfabetisk etter forslag til prosjekteier og er ikke i prioritert rekkefølge.

Uprioritert handlingsplan ble rullert i Samfunnsutvalgets møte 22. januar 2020: