Oppfølgingstjenesten gir tilbud om; hjemmetjeneste, boligtilbud og aktivitetstilbud.

Vi tilbyr oppfølging av personer som er bosatt i kommunen, og har behov for psykisk helsehjelp og hjemmebaserte tjenester. Hjelpen kan blant annet bestå av:

  • Koordinering av tjenester og individuell plan
  • Ressurskartlegging
  • Mestring og motivering
  • Struktur i dagliglivet
  • Hjelp til selvhjelp og hverdagsmestring
  • Administrere medisiner
  • Praktisk bistand
  • Veiledning til pårørende

Vi har fokus på å sammen finne det beste målet for deg. Våre tjenester skal fremme brukermedvirkning, og støtte opp under ditt ansvar for eget liv. Tilbudene gis på dagtid, kveldstid og i helgene.