Ruskonsulent tjenesten gir tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager.

Vi tilbyr systematisk kartlegging, samtaler, råd, veiledning inn mot behandlingsapparatet, koordinatoransvar i ansvarsgruppe/individuell plan, innsøking til behandling i spesialisthelsetjenesten, oppfølging av personer som er inne til behandling i spesialisthelsetjenesten, ettervern etter behandlingsopphold samt kontakt med samarbeidspartnere/involverte instanser rundt klient.

Vi jobber utfra brukerens ståsted og motivasjon, og forsøker å hjelpe til en mer stabil hverdag og oppnåelse av brukerens mål.

Vi er også vurderingsinstans og saksbehandler for Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Pårørende er velkomne til å henvende seg til ruskonsulentene for råd og veiledning.

Ruskonsulentene består av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning som jobber i tverrfaglig team.

Ruskonsulentene er organisert under Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus.
 

Besøksadresse

  • Sjøgata 50, 2.etg
    (samlokalisert med OpiNor)

Kontaktinformasjon

Hverdager 08.30-15.00

Har du akutt behov for hjelp må du ringe 113 / fastlege / legevakt (tlf. 116117).