Hålogalandsgata 131 er et forsterket botilbud med heldøgnstjenester for målgruppen forsterket rus/psykiatri og eldre rusmiddelavhengige.