Om du har en nedgravd oljetank i hagen, meld ifra til Bodø kommune!

Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende kilde til forurensning, og regnes for å være en av de største forurensningskildene til grunnvann og vassdrag.

Miljøverndepartementet fastsatte 31. januar 1997 «Forskrift om tiltak for å motvirke fare for
forurensning fra nedgravde oljetanker». 

Bystyret i Bodø vedtok 19.mai 2011 at forskriften skal gjelde hele kommunen, og for alle oljetanker uansett størrelse. Målet med forskriften er å hindre forurensning fra nedgravde oljetanker ved å pålegge grunneiere å gjennomføre rutinemessig kontroll av tankenes tilstand og kvalitet.

I den forbindelse er det nødvendig for kommunen til enhver tid å ha oppdatert register, slik at arbeidet med å følge opp forskriften kan etterkommes.

Hvem har ansvaret for oljetanken?
Hva innebærer ansvaret?


Det er DU som eier av tanken (grunneier) som har ansvaret. Dette innebærer at du er ansvarlig for å gjennomføre kontroll av tanken, og ved en eventuell lekkasje, er det du som må betale kostnadene med å fjerne oljesøl og forurenset masse. Kommunen vil om nødvendig pålegge eier å iverksette tiltak (jfr. Forurensningsforskriften kap.1).

Meldeplikt

Arbeid vedrørende oljetanker er meldepliktig. Nedgraving av ny oljetank skal meldes til Bodø kommune ved Byteknikk senest en måned før tanken graves ned.

Oppgraving og fjerning av tank skal også meldes, og dokumentasjon på levering til godkjentmottak sendes Bodø kommune.

Om du tidligere har fjernet eller installert en oljetank uten å melde fra, er det viktig at du
melder inn i etterkant. Dette for å hjelpe oss med til enhver tid å ha et oppdatert register over oljetanker i kommunen. Registreringsskjema finnes her (PDF, 205KB).

Kontroll

Den ansvarlige oljetankeier plikter å iverksette kontroll for å sikre at tanken er i god stand.
Skriftlig dokumentasjon på gjennomført kontroll skal oppbevares av ansvarlig eier og kontrollør, som overfører dokumentasjon til kommunen.

Tilstandskontroll skal gjennomføres i henhold til følgende tidspunkt:

Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter hvert 5. år
GUP-tanker: Trykktestes etter ca 2 år, og deretter etter 30 år.
Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter hvert 5. år.

Feil på tanken må utbedres og kontrolleres på nytt før tanken igjen tas i bruk. Oljetank med
uopprettelig feil skal tømmes og rengjøres før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Eventuelle forurensede masser i grunnen skal fjernes og behandles etter gjeldende regelverk.

Hva gjør du om du ikke lenger bruker oljetanken?

Nedgravd oljetank som er midlertidig ute av bruk skal tømmes for olje. Oljetank som er permanent ute av drift skal tømmes, rengjøres og leveres til godkjent mottak. Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken eller sikres slik at du unngår utilsiktet påfylling.


Hva gjør du hvis det oppstår lekkasje?

Det er viktig å iverksette strakstiltak for å begrense forurensningen og hindre at den sprer seg videre.

Myndighet og kontaktinformasjon

Bodø kommune ved Teknisk avdeling er ansvarlig myndighet til å føre tilsyn etter forurensingsforskriften kapittel 1 «Tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker» i Bodø kommune. Har du spørsmål i forbindelse med nedgravde oljetanker, ta kontakt med oss i Bodø kommune.

Epost: miljoenheten@bodo.kommune.no
Postadresse: Bodø kommune, v/Miljøenheten
Postboks 319, 8001 Bodø
Telefon: 75 55 50 00