Utstillingen «Minky business» retter søkelyset mot naturforvaltning generelt og vårt forhold til fremmede arter spesielt. Hva skjer når en art transformeres fra vill til fremmed tilstand? Hvilken reise må en fremmedart gjøre, og kan den noen gang returnere? Utstillingen knytter sammen humor og alvor og ønsker å bidra til større nysgjerrighet for de komplekse sammenhengene mellom mennesket, kultur og natur.

Kommunen ønsker å invitere innbyggerne til refleksjon over naturforvaltning i vårt nærmiljø, og å sette det i en global kontekst. Ved å følge minkens historie, kan vi se hvordan dens status endres over tid, og på tvers av kontinenter: Opprinnelig var minken en viltlevende art i Amerika. Deretter ble den gjort til husdyr i Europa. I dag er den rømt fra fangenskap og blitt «vill» men er allikevel unaturlig i våre omgivelser. Den er blitt en fremmedart.

Minken og andre fremmede arter gir mulighet for økt innsikt i økofilosofiske spørsmål knyttet til hvordan mennesker interagerer med naturen, hvordan vi betrakter natur og det naturlige, versus den menneskeskapte kulturen. Minkens historie viser hvordan globalisering, domestisering og vern av biologisk mangfold, er sterke drivkrefter som samspiller på en måte som gjør skillet mellom natur og kultur flyktig. Samtidig hviler vårt begrepsapparat og dagens naturforvaltning på dette skillet. Når skillet utviskes, oppstår derfor paradokser.

Oppdraget er finansiert av Bodø kommune, i samarbeid med Ramsarsenteret, Bodø 2024 og Stormen bibliotek.

Utstillingen er gratis og vises i perioden 21.mai – 20.juni 2021 i Stormen bibliotek. Utstillingen flyttes så til Ramsalten senter på Kjerringøy