Hva er varsling?

Varsling er å ta opp kritikkverdige forhold med noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i, eller mot Bodø kommune.

Hva er kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold er lovbrudd, brudd på kommunens etiske prinsipper, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. For eksempel:

  • Fare for liv og helse
  • Fare for klima eller miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personvernlovgivningen

Ytring og forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre forholdet er å regne som kritikkverdig jamfør eksemplene over.

Hvem kan varsle og hva kan det varsles om?

Varslingsordningen gjelder for alle arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, men også politikere og andre som har verv i kommunen.
 

Dette inngår ikke i varslingsordningen:

Klager på vedtak eller tjenester omfattes ikke av ordningen. Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten.
 

Slik varsler du

I Bodø kommune har vi satt ut arbeidet med mottak og innledende behandling av varsler til ekstern leverandør, Ernst&Young. Varslingskanalen er et supplement til virksomhetsinterne og lokale ordninger for varsling om kritikkverdige forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 2A.

Ernst&Young oversender varselet til kommunen for behandling, til et internt mottak. Det interne mottaket bestående av HR-sjef og kvalitetskoordinator gjør en konkret vurdering av hvem som skal ha ansvaret for den videre behandlingen av varslingssaken. Hovedregelen er at nærmeste leder behandler varselet, eventuelt leder over dersom det er nærmeste leder det er varslet på.

Dersom du som varsler ønsker å gi tilleggsopplysninger kan du fylle ut skjema på nytt, eller kontakte Ernst&Young. Det er mulig å varsle anonymt.

Andre framgangsmåter som kan benyttes

Telefon:

  • Ring 24 00 20 14
  • Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 08:00-16:00. Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.  

Brev:  

  • Ernst & Young AS Att: Granskingsenheten (Forensics), Oslo Atrium Postboks 1156 Sentrum NO-0107 Oslo NORWAY

Hvem har rett til informasjon og innsyn?

Den som varsler skal få tilbakemelding om at varselet er mottatt, og informasjon om i hvilken grad varselet blir fulgt opp. Der det ikke er et hinder, skal varsler også få informasjon når saken er ferdig behandlet.

Dersom varsler er definert som part i saken, har varsleren rett til innsyn i saken etter forvaltningsloven. Dersom varsleren ikke er part i saken, har ikke varsleren særskilte rettigheter til innsyn i hvordan arbeidsgiver håndterer saken, eller i sakens utfall. Det samme gjelder for den eller de det er varslet på.

Varsling er positivt

Varsling er bra både for kommunen og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Bodø kommune.

Aktuelle dokumenter