Sentralt bruker- og pårørenderåd består av:

 • Områdeleder
 • Aktuelle brukerorganisasjoner som Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) CP foreningen og Autismeforeningen deltar med 1 representant hver.
 • To (2) brukerrepresentanter valgt ut fra Samarbeidsrådet
 • To (2) ansatte representanter fra Miljøtjenesten
 • Rådet kan invitere andre aktuelle parter/personer til møtene ved behov.

Målsetting og organisering:

 • Sentralt bruker og pårørenderåd skal legge til rette for medvirkning på gruppe- og systemnivå gjennom å innhente erfaringer og synspunkter hos tjenestemottakere og deres pårørende
 • Sentralt bruker- og pårørenderåd møtes 4 ganger i året.
 • Områdeleder kan innkalle til ekstraordinære møter etter behov. Saksliste sendes ut på forhånd.
 • Medlemmene velges for en periode på 2 år av gangen, og kan gjenvelges.

BRUKERrådETs oppgaver er for eksempel: 

 • Utvikling av tjenestetilbudet
 • Utarbeidelse og oppfølging av brukerundersøkelser
 • Bidra til at brukerstemmen høres som grunnlag for tjenesteutvikling
 • Gir innspill og er høringsinstans i aktuelle saker som vedrører tjenesten ( og som ikke omhandler enkeltpersoner)
 • Invitere til årlig temakveld for tjenestemottakere, pårørende og ansatte.
 • Budsjett og regnskap
 • Gjennomgang av boligplaner og prosjekter