Samarbeidsrådet består av:

 • Leder: (velges for 2 år av gangen)
 • Nestleder
 • Representanter fra de ulike tjenestestedene
 • Et tjenestested stiller med flere brukerrepresentanter om de ønsker dette.
 • Tjenestemottaker har med seg tjenesteyter på møtene om dette er ønsket.
 • Tjenestestedet stiller med pårørende representant om dette vurderes som hensiktsmessig.

Samarbeidsrådets målsetting og oppgaver:

Alle avdelingene i Miljøtjenesten er representert i Samarbeidsrådet. Representantene tar opp saker som er meldt inn fra de ulike brukerrådene. I Samarbeidsrådet skal alle først få si hva de tenker- så stemmer Samarbeidsrådet over forslagene. Aktuelle personer inviteres inn i møtene for å fortelle nærmere om deres arbeidsområde. Samarbeidsrådet ønsker å være orientert om saker som handler om budsjett og økonomi. Tilretteleggere skriver referat fra møtene og sender ut innkalling til møtene. Samarbeidsrådets tar opp saker som angår tjenestens kvalitet og innhold. Samarbeidsrådet behandler ikke enkeltsaker eller personalsaker.

Om Samarbeidsrådet:

Samarbeidsrådet møtes 4 ganger i året. Møtene legges i forkant av møtene til Sentralt bruker- og pårørenderåd.

Det kan innkalles til ekstraordinære møter i Samarbeidsrådet ved behov.

Saker meldes inn til leder av Samarbeidsrådet eller tilretteleggere.

Representantene i Samarbeidsrådet velges for en periode på 2 år av gangen, og kan gjenvelges

Eksempler på saker som er tatt opp i Samarbeidsrådet:

 • Informasjon om Helt med ordningen
 • Sommer sammen
 • Innkjøp av planter og blomster til fellesareal
 • Renhold og vedlikehold av fellesareal ved de ulike tjenestestedene
 • Ønske om møte med ansvarspersoner fra ulike avdelinger som f.eks. Tildelingskontoret, Bolig og eiendom, ulike aktører fra andre interesseorganisasjoner m.m.
 • Ønske om felles aktiviteter som å arrangere en sommerfest