Hvem er med i brukerrådet for Hjemmetjenesten og Rehabiliteringstjenesten?

Brukerrådet for Hjemmetjenesten og Rehabiliteringstjenesten skal bestå av minst 4 -8 representanter. Disse kan være brukere/beboere fra tjenestene i kommunen eller medlemmer fra ulike bruker- og/eller pårørendeorganisasjoner i Bodø. I rådet stiller også Områdeleder, virksomhetsleder og en representant fra de ansatte i tjenestene.

Representanter fra bruker-/pårørende siden i rådet skal inneha leder og nestledervervene. Brukerrådet skal ha fire til seks møter i året.

Rådets oppgave er å drøfte og gi råd i saker, prosesser og utvikling, som angår tjenestens kvalitet og innhold. Det skal ikke behandle enkeltsaker eller personalsaker.

Representanter:

Leder:

 • Wanja Wennberg, brukerrepresentant og representant for Råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Rådsmedlemmer:

 • Svenn Larsen, Eldrerådet
 • Ingebjørg Fagerli, Nasjonalforeningen/ Demensforeningen
 • Mona Irene Engelien (vara), Demensforeningen
 • Eva Leivseth, pårørende Parkinsonsforeningen
 • Liv Bente Sælø, Områdeleder Hjemmetjenesten
 • Marit Valstad, Virksomhetsleder Hjemmetjenesten Nord
 • Elin Nedregaard, Avdelingsleder Hjemmetjenesten Sentrum

Sekretær/ tilrettelegger:

 • Åse Bente Mikkelborg, rådgiver Hjemmetjenesten

Eksempler på saker i brukerrådene:

 • Involvering i overordnede plandokumenter, Budsjett og regnskap, handlingsplaner og årsrapporteringer
 • Overordnede planer for Helse- og Omsorg og Bodø Kommune
 • Enkeltsaker på generelt grunnlag som eksempel for å løfte inn konkrete problemstillinger innenfor tjenestene
 • Workshops på ulike tema/planer som arbeides med i administrasjonen