Retningslinjer for tilskudd til ledsager ved feriereiser er vedtatt av bystyret i sak PS 19/77.

 

1. Formål

Bodø kommune legger til grunn at alle mennesker kan ha behov for og glede og nytte av ferie- og fritidsreiser og aktiviteter. Disse retningslinjene skal avklare hvem som kan få støtte og i hvilke sammenhenger støtte til ledsagertjeneste i forbindelse med feriereise kan gis.

Støtte til behandlingsreiser gis ikke gjennom denne ordningen

 

2. Målgruppe

Voksne funksjonshemmede (over 18 år) som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av ferie. Beboere i institusjon omfattes ikke av ordningen.

 

3. Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 1-1 pkt 2 - fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, og pkt 3 - sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,

 

4. Hvordan støtten kan gis

4.1 Støtte til ledsager på ferie-reiser kan gis på tre måter:

1. Økonomisk tilskudd til ledsager.
Den aktuelle bruker gis et tilskudd som brukeren selv disponerer for å skaffe seg den nødvendige assistanse for å gjennomføre ferien.

2. Gruppereiser i privat regi
Tilskudd til støtte til ledsager gis på bakgrunn av søknad.

3. Kommunalt ansatt(e) som ledsager
Kommunen tar ansvar for planlegging og gjennomføring av ferie og assistenten som følger brukeren på turen er på jobb som kommunalt ansatt under oppholdet.

 

Alternativ 3 skal kun benyttes når:

  • det faste, vanlige personellet er nødvendig å ha til stede for at brukeren skal kunne ha nytte av oppholdet
  • og når den ansatte på frivillig basis deltar i et slikt opplegg
  • og det av praktiske grunner lar seg gjennomføre i forhold til turnus og øvrig tilrettelegging ved den arbeidsplass som blir berørt.

 

 4.2 Utgifter tilskuddet skal dekke og utgifter bruker må ta ansvar for:

Ved alternativ 1 gis et fast beløp pr reisedøgn. Bruker beslutter selv hvordan midlene brukes

Beløpet settes til samme døgnsats som arbeidsgodtgjørelse for privatavlastning.

 

Ved alternativ 2 gis tilskudd ut fra en vurdering av den enkelte søknad.

 

Ved alternativ 3:

  • lønnskostnader og kostgodtgjørelse for ledsager som er ansatt i kommunen dekkes av kommunen. Merkostnader virksomheten får dekkes av eget budsjett.
  • Ledsager får kostgodtgjørelse fra kommunen og dekker kost selv.
  • Bruker dekker øvrige oppholds- og reisekostnader for ledsager

 

4.3 Antall reisedøgn det gis støtte til
Det kan gis støtte til inntil 10 reisedøgn pr. person pr kalenderår

 

5. Grunnlag for vurdering

Tilskudd kan gis både til individuelle reiser og til gruppereiser. Ved vurdering av om søker omfattes av ordningen skal følgende vektlegges:

 

5.1 Den enkeltes økonomiske evne

  • Bankinnskudd under 100 000, med unntak av BSU konto (Boligsparing for ungdom)
  • Inntekt under 3,5 G (3,5 x grunnbeløpet i Folketrygden)

5.2 Søkers evne til å gjennomføre feriereise uten ledsager

5.3 Om søker har hatt annet ferietilbud med støtte det året søknaden gjelder

 

6. Budsjett

Det avsettes et eget beløp til ordningen.

 

7. Prioritering

Prioritering av søknadene må gjennomføres dersom søknadenes sluttsum overstiger budsjettrammen for tilskuddsordningen.

Prioriteringer:
7.1  søkere som ikke har mottatt slikt tilskudd tidligere prioriteres.
7.2  fellesreiser prioriteres framfor individuelle reiser.
7.3  rimelige reisemål støttes framfor dyre reisemål dersom flere søkere kan motta tilskudd samlet sett.
7.4  yngre søkere prioriteres foran eldre søkere.

 

8. Søknad

Søknad om støtte til feriereiser sendes på eget skjema.
Tildelingskontoret behandler søknadene og fatter vedtak om støtte.
Søknadsfrist: 1. mars hvert år.
Svar på søknad skal være ferdig senest 15.april slik at ferieavvikling kan planlegges

 

9. Klagebehandling

Klage på vedtak sendes Tildelingskontoret senest tre uker etter at vedtak er mottatt.

Klagen behandles i kommunens klagenemnd.  Dersom klagen ikke tas til følge oversendes klagen til Fylkesmannen.