75 55 50 00

Du er her:

Tilskudd til ledsager ved feriereiser 2019

Bodø bystyre har bevilget kr 258.000,- for 2019 til dekning av støtte til ledsager ved feriereiser. Målgruppen er voksne funksjonshemmede som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av feriereise.

Støtten kan gis på tre måter

  • Økonomisk tilskudd til ledsager
  • Gruppereise i privat regi
  • Kommunalt ansatte følger som ledsager

Det kan gis støtte til inntil 10 reisedøgn for kalenderåret. Ved vurdering av om søker omfattes av ordningen skal den enkeltes økonomiske evne vektlegges.

Det vises for øvrig til Retningslinjer for støtte til ledsager ved feriereiser

Revidering av retningslinjer

Retningslinjene for tilskudd til ledsager ved feriereiser er under revidering og skal behandles i bystyrets møte 9. mai.

Med forbehold om bystyrets godkjenning vil blant annet pkt 5.1 Den enkeltes økonomiske evne i retningslinjene endres til:

  • Bankinnskudd under kr 100.000,-, med unntak av BSU konto
  • Inntekt under 3G

Søknadsfrist

Søknader vil bli behandlet fortløpende til budsjettrammen for tilskuddet er nådd.

Søknadsskjema

Vi foretrekker at Elektronisk skjema benyttes.

Hvis dette viser seg vanskelig kan søknadsskjema skrives ut og sendes inn

Har du spørsmål?

Ved spørsmål kontakt Tildelingskontoret på telefon 75 55 50 00.