Kulturskolens retningslinjer ved opptak beskriver søknadsfrist, prioritering ved opptak, skifte av instrument/fag og permisjon.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024 er 1. mai. Søker en etter denne fristen settes man på venteliste. Søkere som allerede har ventelisteplass før 01.01 må skriftlig bekrefte om de forstsatt ønsker elevplass påfølgende skoleår. Alle dette gjelder får epost om dette. 

Aldersprioritering

Innen søknadsfristen prioriteres døkerne i følgende rekkefølge:

  1. Søkere fra ventelisten, under 20 år
  2. Nye søkere under 20 år, og av disse tildeles de plass etter alder, de eldste først og de yngste sist.
  3. Søkere over 20 år som har hatt elevplass gjeldende skoleår
  4. Søkere over 20 år fra ventelisten
  5. Nye søkere over 20 år

Søkere som ikke tildeles elevplass ved hovedopptaket står på ventelista i påvente av ledig plass. 

Søknader mottatt etter søknadsfrist tildeles elevplass kronologisk etter dato.

Elevene kan benytte seg av flere tilbud samtidig. Det betinger at det ikke er venteliste på de aktuelle tilbudene. 

Særskilte prioriteringer

  • Elever fra andre kulturskoler som innen søknadfristen søker overgang til Bodø Kulturskole pga flytting
  • Medlemmer i skolekorps
  • Elever med spesielle behov

Skifte av instrument/fag

Dersom en elev ønsker å gå over til et annet fag må det søkes på nytt innen fristene, og søknaden behandles på lik linje med andre søknader.

Permisjon

Kulturskolen kan unntaksvis innvilge permisjon for inntil ett år ved sykdom, midlertidig flytting eller andre særskilte forhold. Skolen kan ikke garantere elevplass etter endt permisjon, men eleven vil bli prioritert dersom det er venteliste.