Hvem kan søke?
Kulturskolens undervisningstilbud er åpne for alle, også voksne. Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. Søkere over 20 år tas opp for ett skoleår av gangen og må søke på nytt for påfølgende skoleår.

Søknad
Søknadsfrist er 1. mai, og søknadsskjema finner du her 

Re-registrering/bekrefte elevplass
Alle elever må bekrefte elevplassen/ventelisteplassen innen 15. april, dersom en ønsker å opprettholde denne for neste skoleår. I april sendes det ut påminnelse om dette.
Elever som ønsker å si opp plassen sin må også gjøre dette i re-registreringen innen 1. mai.
Re-registreringen gjøres her

Utmelding/re-registrering
Alle utmeldinger skal skje skriftlig til kulturskolens kontor.
- Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 15. april, dette gjøres gjennom re-registrering i Speedadmin.
- Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 1. desember. Utmelding sendes på e-post til kulturskolen@bodo.kommune.no

Oppmøte/fravær
Eleven plikter å møte i rett tid til alle undervisningstimene. Om eleven ikke kan komme til time, skal det gis beskjed til kulturskolens kontor så snart som mulig. Elever som uteblir fra undervisning to ganger på rad uten å gi beskjed, kan miste plassen ved skolen.

Undervisningssteder
Kulturskolen deler hus med Aspåsen skole, Hålogalandsgaten 25. Her foregår visuell kunst, drama og musikkundervisning. Vi har også musikkundervisning desentralisert til enkelte av skolene i kommunen.

Undervisningstid
Undervisningen gis individuelt, i gruppe eller varierende. Ukentlig undervisningstid er minimum 25 minutter (min. 30 minutter ved gruppeundervisning).  Undervisningen organiseres etter fast ukentlig timeplan, ved endring ifbm andre aktiviteter som samspill omorganiseres timeplanen. Dette kan innebære undervisning på annen ukedag og alternativt tidspunkt.

Opptak
Ved opptak prioriteres søkere under 20 år. Melding om opptak blir gitt skriftlig i juni/juli måned. Søkere som ikke blir tildelt elevplass ved hovedopptak, settes på venteliste til det blir ledig plass.

Skolerute
Kulturskolen har 38 ukers skoleår, og følger i hovedtrekk grunnskolens skolerute.

Skolepenger
Bystyret vedtar årlig betalingssatsene for kulturskolens tilbud. Dette skjer i desember, under bystyrets budsjettbehandling. Se prislisten for oppdaterte satser.
Det gis 25 % søskenmoderasjon (søsken med samme bostedsadresse).

Full kontingent må betales dersom eleven ikke fullfører påbegynt semester. For nye elever løper skolepengene fra og med 3. oppmøte. For fortsettelseselever regnes skolepengene fra og med semesterstart.

Skolepengene faktureres 1 gang pr. semester. Inneværende semester må være betalt før nytt semester påbegynnes.

Permisjon
Kulturskolen innvilger permisjon for inntil ett år ved sykdom, flytting eller andre særskilte forhold. Skolen kan ikke garantere elevplass etter endt permisjon, men eleven vil bli prioritert dersom det er venteliste.

Noter og materiell
Noter/lærebøker kjøper elevene selv. Elever på visuelle kunstfag betaler materialavgift.

Instrumentleie
Elever som leier instrument faktureres for dette sammen med semesteravgiften. Elever under 20 år prioriteres ved instrumentutleie.

Avlysing av timer
Kulturskolen kan avlyse 2 leksjoner pr. semester uten at elevavgiften reduseres.