Pr. 14.08.2020 er smittesituasjonen på "gult nivå", og kulturskolens undervisning kan drives tilnærmet normalt forutsatt god avstand, god håndhygiene og at syke holder seg hjemme. Undervisningen vil bli gjennomført i tråd med gjeldende nasjonale råd og retningslinjer for smittevern, kommunale smitteverntiltak, og retningslinjer basert på Veileder om smittevern i kulturskolen (https://kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole)

Lærerne vil orientere elevene og følge opp slik at undervisningen gjennomføres i tråd med gjeldende råd og retningslinjer for smittevern.

De tre hovedtiltakene for smitteforebygging er:
• Holde 1 meters avstand
• God håndvask. Folkehelseinstituttet anbefaler håndvask med såpe og vann; håndsprit brukes som alternativ der dette ikke er tilgjengelig.
• Syke må holde seg hjemme

Kulturskolespesifikt tiltak:
• Begrenset sambruk av instrument, utstyr, kostymer m.m.

Informasjon og huskeregler for elevene:
• Vask hendene når du kommer til kulturskolen. Rutinemessig gjør vi dette i starten av undervisningstimen. Hvis håndvask med såpe og vann ikke er tilgjengelig bruker vi våtservietter/håndsprit som læreren har med seg.
• Med rene hender kan eleven trygt bruke stasjonært utstyr, som piano på undervisningsrommet.
• Unngå å hoste hvis du kan. Ved hoste/nys, bruk papirhåndkle. Bruk albuekroken hvis papirhåndkle ikke er for hånden. Husk håndvask etterpå.
• Holde 1 meter avstand, husk at dette også gjelder når du kommer og drar, og i pausesituasjoner.
• I undervisningssituasjon vil elever på sang og blåseinstrumenter ha større avstand enn 1 meter når disse synger/spiller. Kondens fra blåseinstrumenter samles i papirhåndklær og kastes av eleven ved timens slutt. Husk håndvask etterpå.
• Mobiltelefon oppbevares i jakke/sekk så fremt den ikke skal brukes i undervisningen.
• Hvis sykdom oppstår hos elev på kulturskolen vil læreren varsle foresatte og avtale hvordan eleven skal komme seg hjem. Læreren venter sammen med eleven til denne blir hentet. Smittevernsutstyr som munnbind vil evt. bli benyttet ved akutt sykdom.