Bodø kommune støtter lekeplassprosjekter og tiltak som fremmer fysisk aktivitet for barn og unge. Søkere kan være private aktører som velforeninger, lokale lag, foreninger og borettslag /sameie. Det forutsettes at anlegget fungerer som sosial møteplass i lokalmiljøet. Det legges stor vekt på universell utforming og offentlig tilgjengelighet.

Søknader om lekeplasstilskudd behandles fortløpende. Ved tildeling av midler skal søkeren rapportere om utførte arbeider og anmode om utbetaling senest 1. desember hvert år. Anmodning om utbetaling krever at arbeidet i størst mulig grad er ferdigstilt, og at oppført lekeplassutstyr og fallunderlag er godkjent av en sertifisert lekeplasskontrollør.

Bodø kommune står fritt til å prioritere ut fra en løpende helhetsvurdering av behov og etter tilgjengelige budsjettmidler.

Søkeren må gjøre seg kjent med gjeldende lover og forskrifter knyttet til slike anlegg og
utstyr. Detter er blant annet NS-EN 1176 – «Lekeplassutstyr» og NS-EN 1177 – «Støtabsorberende lekeplassunderlag», Bodø kommunes kommunalteknisk norm, forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og plan- og bygningsloven.

Det må følges normal saksgang (byggesaksbehandling, gravemelding, osv.). Søkeren har ansvar for vedlikehold. Tiltak skal godkjennes av Byteknikk før evt. installasjon av utstyr og etter at arbeidet er utført. Alle lekeapparater skal være skiltet med produsent og produktnummer.


Skjemaet er meget enkelt, men noen informasjoner skal du ha tilgjengelig før du fyller ut skjemaet:

 • Organisasonsnummer til velforening, borettslag, sameie, etc
 • Epostadresse til velforening, borettslag, sameie, etc
 • Gårds- og bruksnummer til gjeldende eiendom
 • Kontonummer som kan brukes ved utbetaling av tilskudd
 • Oversikt over kostnader og finansiering;
  - Totalkostnad
  - Egne midler
  - Søknadsbeløp

  NB! Søkerens «egne midler» skal minimum utgjøre 1/3 av totalkostnad. Bodø kommune kan bidra med 2/3 av totalkostnadene eller maks kr. 50.000,- (søknadsbeløp). Egne midler i form av dugnadsinnsats medtas ikke.

  Følgende vedlegg vil forenkle saksbehandlingen:

 • Bruksrettsavtale med Bodø kommune 
 • Bilder/fotodokumentasjon av arealet
 • S​​​kisse av planområdet/planlagt tiltak
 • Innhentede tilbud/prisoverslag el.
 • Dokumentasjon på ansvarsforsikring (ved planlagt eller etablert lekeplassutstyr)
 • Dokumentasjon av utstyr som skal etableres (produsent/produktnummer)
 • Dokumentasjon av planlagt fallunderlag (produsent/produktnummer)
 • Regnskapsoversikt til borettslaget/velforeningen/etc