Naturreservatet har et areal på 1 169 dekar. Området er vernet for å bevare et område med en høy grad av urørthet og særdeles artsrike skogtyper, særlig orkidériklavurtbjørkeskog.