Naturreservatet omfatter lia ned mot Sundstraumen. Området har et areal på 1 275 dekar, og er vernet for å bevare en variert furu- og blandingsskog med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene.