Naturreservatet omfatter Loddvatnet i Misværdalen. Området har et areal på 45 dekar, hvorav 15 dekar landareal og 30 dekar ferskvann. Området er vernet for å bevare et lite våtmarksområde med stor regional verneverdi, særlig på grunn av områdets viktige funksjoner som trekk-, beite- og hekkeområde for våtmarksfugl.