Lovgrunnlaget for motorferdsel

 

Lov av 10.juni 1977 nr.82 om motorferdsel i utmark

Forskrift av 15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøy i utmark

Forskrift for bruk av kommuners myndighet etter lov 10. juni 1977 nr 82 motorferdsel i utmark

Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark

Rundskriv T-6/09 Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark

Klargjøring av motorferdsel i forbindelse med tilsyn av sau brev fra DN 2006

Klargjøring av motorferdsel i utmark tilknyttet sauenæringen brev fra DN 2007

Følgende motorferdsel i utmark er tillat direkte med hjemmel i lov §4:

 

Rednings-, oppsyns- og tilsynstjeneste §4. Offentlig post- og teletjeneste. Forsvaret. Offentlige veier og anlegg. Rutetransport. Transport til faste bosteder og i jordbruk-, skogbruks- og reindriftsnæring, med dette menes reell næringsmessig virksomhet. Virksomheten må ha et visst omfang og inntektsmessig betydning.

 

Kjøring som er tillatt med hjemmel direkte i forskriftenes, §2 og 3

 

§2. b. Motorferdsel er tillatt i forbindelse transport av jaktutbytte ved jakt på hjortevilt. Transport i verneområder fordrer dispensasjon fra vernemyndighet.

 

§2. c. Oppsyns- og tilsynstjeneste er tillatt i forbindelse med offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste.

 

§2. d. Fiskekultiveringstiltak i offentlig regi.

 

§2. e. Veger og større anlegg.

 

Kjøring på vinterføre §3.

 

Turistanlegg §3 c. Nødvendig transport for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilvei.

 

§ 3. d. Materialtransport på vinterføre der kommunen har gitt tillatelse til bygging etter plan og bygningsloven.

 

§ 3. e. Preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.

 

§ 3. f. Vitenskapelige undersøkelser.

 

§ 3. g. Vegtransport på vinterføre fra egen eiendom til fast bopel, det vil si grunneiere.

 

Kjøring som er tillatt etter søknad, forskriftens §5, 6 og 7.

 

§ 5. a Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring. Søknad til kommunen som vurderer og kan gi slik tillatelse.

 

§ 5. b Funksjonshemmede, søknad til kommunen. Krav om legeerklæring.

 

§ 5. c. Transport til private hytter, søknad til kommunen.

 

§ 5. c. Transport av ved

 

§ 6. Tillatelse ved særlig behov. Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser særlige behov. Formannskapet gjør vedtak i slike saker.

 

Rundskriv t-6/09

 

§ 3. i. Akuttiltak, kommunen kan benytte motorkjøretøy i situasjoner som oppstår når hjortevilt trekker ned til vei og jernbane.

 

§ 5. f. Adgang til gruppeturer etter særskilt tillatelse, åpner for at helse – og omsorgsorganisasjoner eller ideelle organisasjoner kan søke om å få benytte snøskutertransport ved gruppeturer til bestem mål for beboere.

 

§ 5. a. Motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring. Krav om at virksomheten skal være registrert i enhetsregisteret.