Saksgang

Bodø kommunes trefaglig råd behandler søknader om trefelling på kommunale eiendommer. Vanligvis gjennomføres befaring til området før beslutning tas. På grunn av begrenset kapasitet i vår- og sommersesongen, må det påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt, men søknader behandles fortløpende. Det sendes som regel skriftlig svar på søknad når saken er behandlet, dersom ikke annet er avtalt.

Vurdering av søknadene

Plan- og bygningsloven samt reguleringsplan/bebyggelsesplan med bestemmelser legges til grunn for våre vurderinger. Videre ønsker Bodø kommune å bidra til løsninger som ivaretar beboernes ønsker, samt allmenne hensyn. 

Bodø kommune har gjennom kommuneplanens "Grønnstrukturplan" forpliktet seg til å sikre grønne arealer. I tillegg følges statlige retningslinjer angående bevaring av biologisk mangfold.

Vurderinger som gjøres i enkeltsaker:

  • Vurdering av ulemper: Sol, skygge, utsikt, topografi, orientering, høyde, tetthet.
  • Vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området.
  • Estetiske vurderinger, treets/trærnes betydning i området.
  • Art, alder, tilstand og livsløp.
  • Klimatiske vurderinger: Økt vindeksponering for et helt område hvis vegetasjon fjernes.
  • Hensyn til biologisk mangfold i området.
  • Annet.

Gjennomføring

Normalt får søker alt ansvar for felling av trær og rydding av området. I særskilte tilfeller vil Bodø kommune vurdere om kommunen av sikkerhetsgrunner må stå for selve trefellinga. Søker vil da kunne rydde og ta vare på veden, etter avtale.