• Oljeinnholdet skal ikke overstige 50 mg/l ved normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon på analyseresultater.
  • Før utslipp skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akutt utslipp skal ivaretas.
  • Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene.