Som tiltakshaver for et byggeprosjekt har du ansvar for å dokumentere overskuddsmassenes tilstand FØR du transporterer dem ut av anleggsområdet. Det er dyrt å levere masser som forurenset, og det kan derfor lønne seg å avgrense forurenset grunn lokaliteten og sortere masser under gravearbeid. På denne måten kan du nyttiggjøre de rene overskuddsmassene.

Du må dokumentere overskuddsmassenes tilstand på følgende måte(r):

  • Vurdering av hvorfor det ikke er grunn til å mistenke grunnforurensning. Ta med historien til området hvor du planlegger terrenginngrep i denne vurderingen.
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse som viser at overskuddsmassene er rene.
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse med tiltaksplan, hvis det er påvist forurenset grunn i tiltaksområdet. Tiltaksplanen skal inneholde massehåndteringsplan både for forurensede og rene overskuddsmasser. Tiltaksplanen skal godkjennes av Teknisk avdeling Miljøenheten.