Naturlige masser som stammer fra områder hvor det ikke er mistanke forurensning antas å være rene.  Rene naturlige masser er jord, stein, sand, myr, grus og leire.

Bearbeid materiale som betong, jern, glass, tegl kan IKKE klassifiseres som rene masser. Overskuddsmasser som truer naturmangfoldet, for eksempel utgjør en fare for å spre svartelista plantearter, kan heller ikke disponeres fritt.

Rene masser skal tilfredsstille krav for normverdier iht. forurensningsforskriften kap 2. Ett utvalg av stoffene finner du i tabell 1.  Bergartene i Bodø kan inneholde naturlig høyt nivå av enkelte metaller. Overskuddsmasser med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdien) av metaller skal ikke behandles som forurensede overskuddsmasser.

Tabell 1. Normverdier i vedlegg til forurensningsforskriften kap 2 og maksverdier beregnet etter veiledning om risikovurdering av forurenset grunn, TA-1629.
StoffGrense for gjennomsnittsverdier (mg/kg)*Maksverdi for enkeltprøver som inngår i gjennomsnittsverdi**
Arsen (As)812
Bly (Pb)6090
Kadmium (Cd)1,52,2
Kvikksølv (Hg)11,75
Kobber (Cu)100150
Sink (Zn)200300
Krom total (Cr tot)100***150***
Krom VI (Cr VI)23
Nikkel (Ni)6090
Sum PCB70,010,015
Benzo(a)pyren0,10,175
Sum PAH1623

*Gjennomsnitt av analyseprøvene skal ikke overstige normverdien
 **Ingen enkeltprøver skal overskride normverdien mer en 50%.
 ***Grenseverdi for krom total i ren jord i Bodø er høyere enn Miljødirektoratets normverdi. Grenseverdien representerer naturlig bakgrunnsverdi i Bodø.