Som beskrevet over er tiltakshaver for bygge- og graveprosjekter ansvarlig for og eier av overskuddsmassene. Likevel har du som mottaker av overskuddsmassene også et ansvar.

Som eier og driver av en massetipp eller et planeringsprosjekt i land-bruket, eller andre byggeprosjekter som er aktuelle for gjenbruk av masser, skal du dokumentere massenes opprinnelsessted og vurdere om det er sannsynlig at massene er forurenset. Hvis det er grunn til å tro at massene er forurenset må du legge fram dokumentasjon i form av en miljøteknisk grunnundersøkelse før du tar i mot massene. Dokumentasjonskravene er de samme som er beskrevet over. Du må arkivere dokumentasjonen slik at du kan vise den frem ved kontroll.

Det kan være aktuelt å etablere adgangskontroll ved større tipper for rene overskuddsmasser.