Følgende betingelser må være oppfylt for at du skal kunne nyttiggjøre tegl- og betongavfall:

  • Formålet med tiltaket skal ikke være å bli kvitt avfallet.
  • Du må sannsynliggjøre at tiltaket ville blitt gjennomført uavhengig av tilgang på avfallet.
  • Avfallet må ha egenskaper som gjør det egnet til formålet.
  • Avfallsmengden må stå i forhold til materialbehovet.
  • Avfallet kan ikke inneholde miljøskadelige stoffer eller armeringsjern og andre fremmedelementer.
  • Bygningen som avfallet hentes fra SKAL være miljøkartlagt før den blir revet.

Rapporten fra miljøkartlegginga fungerer som dokumentasjon på at avfallet ikke medfører risiko for spredning av miljøgifter. Du må legge rapporten ved prosjektet slik at du kan vise den fram ved et eventuelt tilsyn.

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet for nyttiggjøring av tegl- og betongavfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. For mer informasjon: Se Miljødirektoratets faktaark om Disponering av betongavfall, M-14/2013.