Hvis grunnen inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i høyere konsentrasjon enn grenseverdier (normverdier) som er fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1, er den definert som forurenset. Bygge- og gravearbeid i forurenset grunn øker risikoen for at mennesker og økosystem utsettes for miljøgifter. Dette kan for eksempel skje gjennom direkte kontakt med jord, gjennom spredning av støv eller gass, eller at miljøgifter spres til grunnvann, innsjøer og hav.

Noen steder har naturlig høy bakgrunnsverdi av helse- og miljøfarlige stoffer. I slike tilfeller kan det være at masser som overskrider normverdi likevel ikke regnes som forurenset. I Bodø kommune er det dokumentert at metallet krom finnes naturlig i høyere konsentrasjoner enn nasjonal grenseverdi (normverdi), som er 50 mg/kg. Den lokale grenseverdien for krom (Cr tot) er derfor justert til 100 mg/kg. Det er også mulig at noe av grunnen i Bodø har en høyere naturlig bakgrunnsverdi av andre tungmetaller (nikkel og arsen), men vi har per i dag ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å fastsette en lokal grenseverdi. Per i dag er det opp til tiltakshaver å dokumentere om det er snakk om lokalt forhøyede bakgrunnsnivåer.