Hvis du skal grave på en eiendom der det er mistanke om at grunnen er forurenset, må du undersøke grunnen før graving. Der undersøkelser viser at grunnen er forurenset, må det lages en tiltaksplan for forurenset grunn. Denne tiltaksplanen må være godkjent av Bodø kommune før det er tillatt å begynne å grave.

På denne nettsiden finner du mer informasjon om hvor det er mistanke om at grunnen er forurenset, og hva som kreves for å undersøke grunnen og eventuelt lage en tiltaksplan.

Det kan oppstå mistanke om forurensning underveis i gravearbeidet. Dette kan være lukt av olje eller andre kjemikalier, synlig misfarging av massene eller at du finner ulike typer rivningsmateriale eller avfall. I slike tilfeller må du stanse arbeidet og kontakte Bodø kommune.