Ofte vil et gravetiltak gi overskudd av masser. Masser uten påvist forurensning og forurensede masser med lav tilstandsklasse skal som hovedregel gjenbrukes i tiltaksområdet før masser med høyere tilstandsklasse, så langt massene er geoteknisk egnet til det. Hvis rene overskuddsmasser skal gjenbrukes i et annet prosjekt, kan Bodø kommune likevel vurdere å fravike dette prinsippet. Det må da beskrives i tiltaksplanen i hvilke(t) prosjekt(er) de rene overskuddsmassene skal brukes, og hvor store mengder dette gjelder. For områder med sensitiv arealbruk krever vi alltid at rene og mindre forurensede masser gjenbrukes først.

Et tiltaksområde kan ha varierende grad av forurensning. I utgangspunktet skal gjenbruk av forurensede masser skje i deler av tiltaksområdet som har lik eller høyere grad av forurensning som massene som skal gjenbrukes. Hvis det likevel er ønskelig å gjenbruke lettere forurensede masser i en del av tiltaksområdet hvor det ikke er påvist forurensning, eller hvor det er lavere grad av forurensning, må dette vurderes og begrunnes i tiltaksplan. For at Bodø kommune skal vurdere om slik gjenbruk kan aksepteres må du minimum:

  • beskrive i tiltaksplan hvor forurensede masser vil bli gjenbrukt,
  • oppfylle Miljødirektoratets forventinger til gjenliggende masser jf. veileder, og
  • vurdere spredningsfare ved ønsket plassering av massene (må inngå i tiltaksplan).