Hvis det påvises forurensning i grunnen må et foretak med faglig kompetanse på grunnforurensning lage en tiltaksplan jf. forurensningsforskriften kapittel 2, §§ 2-5 og 2-6. Tiltaksplanen skal blant annet redegjøre for undersøkelsene og for hvilke tiltak som skal gjennomføres for at arbeidet ikke skal medføre at forurensning spres eller gi fare for skade på helse eller miljø. Det skal også sikres at tilstanden etter endt graving er akseptabel.

Hvis gravearbeidet krever søknad etter plan- og bygningsloven, ber vi om at tiltaksplanen sendes inn sammen med denne søknaden.