En fullmakt innebærer at en person har myndighet til å opptre og handle på en annen persons vegne, eller i hans sted. Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller en organisasjon. Fullmektig som ikke er advokat, skal legge fram skriftlig fullmakt.