Du har rett til å få innsyn i journalen din, hvem som har hatt tilgang til den og hvem som har fått utlevert opplysninger fra journalen.

En pårørende, eller en annen person med fullmakt, kan også få innsyn i din pasientjournal.

I helt spesielle tilfeller kan imidlertid helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen.

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Statsforvalteren.

Du kan lese mer om journalinnsyn på helsenorge.no og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 (lovdata.no).

En skriftlig henvendelse om utskrift av din pasientjournal skal sendes til Tildelingskontoret. Skjema finner du her (PDF, 152KB).

Det skal i forespørselen markeres for hvilken del av journalen som ønskes utskrift av og for hvilken tidsperiode.

Utfylt skjema sendes:
Bodø kommune
Tildelingskontoret
Postboks 319
8001 Bodø