Målgruppe:

«Introduksjonsloven § 2 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram for nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått:

a. Asyl jf. Utlendingsloven §28 eller

b. Overføringsflyktning med innreisetillatelse jf. Utlendingslovens §35 tredje ledd eller

c. Fornybar oppholdstillatelse etter utlendingslovens §38 første ledd eller

d. Familiegjenforent med personer i overnevnte grupper som ikke har vært bosatt i kommunen i mer enn 5   år før det søkes familiegjenforening jf. Utlendingslovens

e. Fornybar oppholdstillatelse etter Utlendingslovens §53 første ledd bokstav b.

Rett og plikt til introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i kommunen etter avtale mellom utlendingsmyndighetene og Bodø kommune. Kravet om særskilt avtale gjelder likevel ikke for personer som nevnt i bokstav d eller e.

Med nyankommen menes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet skal treffes. Introduksjonsprogrammet skal starte innen tre måneder etter bosetting i Bodø kommune.

 Målet med introduksjonsprogrammet er at den enkelte flyktning får en kvalifisering som gjør at den kan bli selvforsørget i form av jobb eller videre utdanning.

Programmet er helårlig og på full tid. Arbeidslivets spilleregler gjelder for deltakere i introduksjonsprogram. Det vil si 5 uker ferie, sykemelding og egenmelding ved fravær osv.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis av Bodø voksenopplæring.  Bodø voksenopplæring har også en toåring grunnskoleutdanning. I samarbeid med andre private og kommunale aktører lages det kurs etter det kvalifiseringsbehov som til enhver tid finnes.

Deltakerne i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad i programtiden. Introduksjonsstønaden er to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. Fra 1/5 2018 vil dette si kr. 16 147,17 pr. måned, eller kr. 10 764,78 for deltakere under 25 år. Det betales skatt av stønaden. Ugyldig fravær gir trekk i stønaden.

Rettigheter reguleres gjennom: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80

Samarbeidspartnere:

  • Bodø voksenopplæring
  • Bodø industri
  • OPUS Bodø
  • Videregående skoler
  • NAV Bodø
  • Karrieresentret i Bodø
  • Lokale arbeidsgivere

 Lenker:
Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere)
Forskrift om fravær og permisjon ved deltakelse i introduksjonsordningen.