Flyktningkontoret i Bodø kommune har ansvar for bosetting av flyktninger etter avtale mellom Bodø kommune og IMDi. 

Flyktninger, er ifølge FNs flyktningkonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe».

 Målgrupper

 • Personer som har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold i Norge på bakgrunn av søknad om asyl
 • Rersoner som har vedtak om kollektiv beskyttelse
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse.
 • Familieinnvandrede 

Kriterier/vilkår

Innen tre måneder etter bosetting starter alle flyktninger mellom 18 år – 55 år i introduksjonsprogrammet, der oppfølging rundt bosituasjonen og undervisning i aktuelle tema inngår.

Pris for tjenesten/ økonomi

Kommunens hjelp til bosetting koster ingenting for den som mottar denne tjenesten. Det inngås ordinære avtaler mellom flyktninger som leier bolig og utleier (kommunal eller privat), og den enkelte flyktning må selv betale husleie og andre utgifter.

Flyktningers midlertidig økonomisk situasjon, inntil oppstart i introduksjonsprogram reguleres ihht «Kommunalt reglement for ytelser ved etablering, bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger i Bodø kommune»

Etablering i bolig – etableringen skal være nøktern og inneholde det mest nødvendige slik at flyktninger får en forsvarlig start i kommunen, jfr.  «Kommunalt reglement for ytelser ved etablering, bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger i Bodø kommune»

IMDI bosettingsprosessen (imdi.no)

Samarbeidspartnere

Foruten IMDi har Flyktningkontoret en rekke samarbeidspartnere for å sikre god bosetting i Bodø kommune:

 • Boligkontoret - til tildeling av boliger til målgruppen.
 • Tildelingskontoret
 • Grunnskolekontoret
 • Barnehagekontoret
 • Flyktninghelsetjenesten
 • Husbanken
 • mf.