Slik søker du om hjelp for barn i førskolealder

Før en henvisning skal barnehagen selv vurdere om barnet kan hjelpes innenfor det ordinære tilbudet. Barnehagen må også prøve ut tiltak og evaluere tiltakene. Dersom barnet fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av tilbudet, skal barnehagen henvise til PPT.

Slik søker du:

 • Dersom barnet ditt ikke går i barnehage, ta kontakt med helsestasjonen eller PPT.
 • Dersom barnet ditt går i barnehage, ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen henvise i samarbeid med foresatte.
 • PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
 • Foresatte må samtykke før enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes.

Slik søker du om hjelp i skolen

 • Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole.
 • Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 • Hvis eleven fortsatt har vansker, kan skolen i samarbeid med foresatte henvise.
 • PPT undersøker hvilke behov eleven har, og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for. Hvis PPT konkluderer med at eleven har behov for individuelt tilrettelagt opplæring, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor fatte vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring.
 • Elev/foresatte må samtykke før enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring fattes.

Klage

Ønsker du å klage på enkeltvedtaket må du sende klage til barnehagen/skolen som har fattet vedtaket.