Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. (Barnehageloven §31).

Elever som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til individuelt tilrettelagt opplæring. Før det fattes vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). (Opplæringsloven § 11-6).