Hoveddelen av planområdet på land er i kommunedelplan for Hernes avsatt til næringsarealformål. Her er det lagt vekt på tyngre næringer innenfor industri, produksjon, transport og lager som kan ha fordel av å ligge tett på transportaktører, og som ellers ikke lar seg kombinere med de øvrige byområdene. I tillegg inngår sjøarealene i nordvest i planområdet hvor det kan etableres havn i forlengelse av Langstranda, og i sammenheng med nye næringsareal. I øst inkluderes områdene avsatt til bebyggelse og anlegg (alle typer arealbruk), for å avklare kobling med de øvrige byområdene.

Denne områdereguleringen er neste planfase i videre arealplanlegging av Bodøs fremtidige byområder på Hernes. Etter vedtak om nedleggelse av Bodø hovedflystasjon og flytting av Bodø lufthavn er det utarbeidet en kommunedelplan (KDP) for Hernes (vedtatt 2022), som avklarer hvordan området skal utvikles i et 50-100 års perspektiv. Kommunedelplanen viser hvilke områder som er avsatt til fremtidig byutvikling, og hvilke som skal bli liggende uten større bygningstiltak. I tillegg definerer planen hovedstrukturene for mobilitet og blågrønne strukturer som skal etableres på Hernes. Med bakgrunn i planens lange utbyggingshorisont og arealstørrelse, har kommunedelplanen delt byutviklingsområdet inn i delområder som videre skal planlegges gjennom områdereguleringer etter en gitt utbyggingsrekkefølge.

Områderegulering av Hernesmyra (BA1 og deler av BA2 i KDP for Hernes) tar for seg første fase for byutviklingen, og skal konkretisere utbyggingsrammer og strukturer innenfor dette delområdet. I planprosessen avklares nærmere arealbruk, infrastruktur, grønnstruktur, ytterligere plankrav og utbyggingsrekkefølgen innenfor delområdet. Rammer for delområdets utnyttelse og byggehøyder skal også defineres.

Les mer om Kommunedelplan for Hernes her: Kommunedelplan for Hernes - Bodø kommune (bodo.kommune.no)

I 2024 ble det gjennomført en mulighetsstudie for Hernesmyra og Ytterhernes av Henning Larsen arkitekter. Dette materiale skal danne grunnlaget for områdeplan for Hernesmyra og Ytterhernes.

Ny lufthavn er planlagt å stå ferdig i 2029, og det er et mål at utbygging av nye byområder skal starte umiddelbart etter åpning av lufthavna.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer L. Seivåg: kristoffer.seivag@bodo.kommune.no

Dokumenter kan lastes ned på denne siden.

Artikler knyttet til Ny by – Ny flyplass kan leses her: Utviklingsprosjekter (nybybodo.no)