Hensikten er å utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket utvikling og legger rammer for kommunens vekst. På kommuneplannivå er planperspektivet som regel 12 år, men denne kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for arealutviklingen utover denne perioden i et perspektiv 50-100 år.

Kommunedelplanen har som mål å fastsette en forutsigbar og bærekraftig arealbruk for framtiden. Den skal tilrettelegge for boliger med gode bokvaliteter, næringsliv, sosial infrastruktur, handel av varierende omfang, grønnstruktur samt teknisk infrastruktur. Med planens lange perspektiv må planen legge føringer for arealbruk uten å begrense mulighetene for løsninger innenfor byutvikling i fremtiden.

Utviklingen av den nye bydelen skal oppfylle svært høye klima- og energiambisjoner, slik at vi kan ta skrittet inn i lavutslippssamfunnet. Kommunens ambisjon er at byområdene i den nye bydelen skal planlegges og utvikles som nullutslippsområder, og bli en inspirasjon for hvordan vi kan bygge fremtidens byområder. Det er et mål at kommunedelplanen skal tilrettelegge for riktig balanse mellom forutsigbarhet og tilstrekkelig grad av fleksibilitet for utformingen av byområdene.

Kommunedelplanen stiller krav om at utbyggingsområdene planlegges videre gjennom områdereguleringer.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen på denne siden.

 

Hoveddokumenter

 • Plankart
 • Temakart blågrønne strukturer
 • Planbestemmelser
 • Planbeskrivelse
 • Konsekvensutredning (KU)
 • Overordnet miljøprogram
 • Mobilitetsplan
 • Temakart mobilitet
 • Temakart vedrørende hensyn til lufthavn

 

Vedlegg og grunnlagsdokumenter

 • Mål og retningslinjer for planlegging av ny bydel
 • Veileder for offentlig uterom i Bodø
 • Kartlegging – Naturmangfold
 • Kartlegging - Arkeologiske kulturminner
 • Kartlegging - Nyere tids kulturminner
 • Mulighetsstudie - Lokalisering av ny molo
 • Mulighetsstudie – Urban industri
 • Overordnet plan for teknisk infrastruktur
 • Alternativvurdering: riksveitrasé til ny lufthavn i Bodø
 • Notat: Blågrønnstruktur for ny bydel
 • Planprogram for kommunedelplan for ny bydel