Hoveddelen av planområdet er i kommunedelplan for Hernes avsatt til blandede arealformål som tillater alle arealformål som lar seg kombinere med flerfunksjonelle byområder, herunder bolig, kontor, forretning, industri, privat og offentlig tjenesteyting, idrettsanlegg, hotell og bevertning. Formålet omfatter også areal til nødvendig offentlig infrastruktur, samferdselsanlegg, grønnstruktur og utearealer i tilknytning til bebyggelsen. Det skal tilrettelegges for handelsnæring primært for beboere i ny bydel. Innenfor delområdet skal det også etableres minimum 10 boliger per dekar, med en variasjon av boligtyper. Bebyggelse skal utformes med variasjon i arkitektonisk utrykk gjennom ulike byggehøyder, bygningstyper, bebyggelsesmønster og variasjon i fasadeutforming. Bebyggelse skal plasseres og utformes med hensyn til lokalklima, slik at den skjermer områder mot støyforurensning og minsker vind.

Denne områdereguleringen er neste planfase i videre arealplanlegging av Bodøs fremtidige byområder på Hernes. Etter vedtak om nedleggelse av Bodø hovedflystasjon og flytting av Bodø lufthavn er det utarbeidet en kommunedelplan (KDP) for Hernes (vedtatt 2022), som avklarer hvordan området skal utvikles i et 50-100 års perspektiv. Kommunedelplanen viser hvilke områder som er avsatt til fremtidig byutvikling, og hvilke som skal bli liggende uten større bygningstiltak. I tillegg definerer planen hovedstrukturene for mobilitet og blågrønne strukturer som skal etableres på Hernes. Med bakgrunn i planens lange utbyggingshorisont og arealstørrelse, har kommunedelplanen delt byutviklingsområdet inn i delområder som videre skal planlegges gjennom områdereguleringer etter en gitt utbyggingsrekkefølge.

Områderegulering av Hernesmyra (BA1 og deler av BA2 i KDP for Hernes) tar for seg første fase for byutviklingen, og skal konkretisere utbyggingsrammer og strukturer innenfor dette delområdet. I planprosessen avklares nærmere arealbruk, infrastruktur, grønnstruktur, ytterligere plankrav og utbyggingsrekkefølgen innenfor delområdet. Rammer for delområdets utnyttelse og byggehøyder skal også defineres.

Les mer om Kommunedelplan for Hernes her: Kommunedelplan for Hernes - Bodø kommune (bodo.kommune.no)

Ny lufthavn er planlagt å stå ferdig i 2029, og det er et mål at utbygging av nye byområder skal starte umiddelbart etter åpning av lufthavna.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer L. Seivåg: kristoffer.seivag@bodo.kommune.no

Dokumenter kan lastes ned på denne siden.

Artikler knyttet til Ny by – Ny flyplass kan leses her: Utviklingsprosjekter (nybybodo.no)