1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Bystyret kommunedelplan for
Tverlandet tettsted, herunder planbeskrivelse og planbestemmelser datert 10.02.2014 og
plankart datert 10.02.2014 .Bystyret godkjenner samtidig vedlagte konsekvensutredning
datert 11.4. 2013 revidert 20.6.2013 med tilføyelser datert 29.10.2013. Sist revidert/oppdatert 10.02.2014.

2. Planer listet opp i planbestemmelsenes punkt 1.5.1 vedtas opphevet. Plan 5035 -RV80,
Løding-Vikan inkludert Tverlandsbrua, skal fortsatt gjelde, bortsett fra arealet merket F4 på
plankartet.

  • Rekkefølgebestemmelsen for boligfelt i Bunesåsen fjernes. Området tilrettelegges primært for eneboliger
  • Område sørvest for Hopen tas ut av kommunedelplanen, og spørsmålet om regulering for boliger på tomtene 62/33 (med påstående hus) og 62/50 (for fremtidig bolighus) avgjøres i egen sak